Przegląd Prasy Technicznej

PRZEGLĄD PRASY TECHNICZNEJ
LUTY 2006


BIULETYN INFORMACYJNY ITS

Gołębiowski Sławomir: Reakcje w Stanach Zjednoczonych A.P. na wzrastanie cen benzyny. Biuletyn Informacyjny ITS 2006 nr 06 s.25-27, fot.4,
Koszty benzyny w USA. Działania producentów samochodów w celu oszczędności paliwa np. samochody o napędzie hybrydowym.

Krysiuk Cezary: Zintegrowane łańcuchy transportowe - przesłanki i warunki rozwoju. V międzynarodowa konferencja TRANSLOG 2005. Biuletyn Informacyjny ITS 2006 nr 06 s.14-24,
Konferencja odbyła się we wrześniu 2005 r. w Szczecinie. Obrady prowadzono w trzech grupach panelowych: 1. Organizacja i zarządzanie łańcuchem transportowym, 2. Wyposażenie techniczne i technologie. Interoperacyjność, 3. Skutki ekonomiczne zintegrowanych łańcuchów transportowych.

Skalski Jacek: Modele potwierdzania oceny zgodności. Biuletyn Informacyjny ITS 2006 nr 06 s.5-13, rys.1, tab.1, bibliogr.poz.19.
Ocena zgodności to spełnienie wymagań zawartych we właściwym przepisie prawnym lub normie technicznej. Systemy oceny zgodności - techniki potwierdzania zgodności. Systemy certyfikacyjne jako ocena zgodności strony trzeciej czyli organizacji certyfikującej. Modele certyfikacji. Deklaracja zgodności dostawcy. Przeprowadzanie wyłącznie badań. Przeprowadzanie wyłącznie sprawdzania. Międzynarodowe systemy certyfikacyjne.

GAZETA PRAWNA

Pytlos Cezary: W styczniu będzie nowa strategia dla PKP. Prywatyzacja wstrzymana. Gazeta Prawna 2006 nr 12.01.2006 s.13, rys.2; fot.1,
Cele i założenia nowej strategii dla PKP proponowane w projekcie wiceministra Transportu i Budownictwa, Mirosława Chaberka. Planowane zmiany struktury organizacyjnej i systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Przewidywane koszty i efekty wdrożenia informatycznego systemu zarządzania PKP. Założenia koncepcji konsolidacji spółek PKP. Perspektywy restrukturyzacji zatrudnienia. Dane statystyczne dotyczące wyniku finansowego PKP w latach 2001 - 2004.

KALEJDOSKOP BUDOWLANY

Barnat-Hunek Danuta: Na ratunek zabytkom. Kalejdoskop Budowlany 2006 nr 1(103) s.65-67, fot.11, bibliogr.poz.2.
Przyczyny katastrofalnej dezintegracji XVI i XVII wiecznych kamiennych obiektów budowlanych w Kazimierzu Dolnym i okolicach. Wpływ składników mineralnych tzw. opoki wapnistej - głównego budulca obiektów budowlanych w Kazimierzu Dolnym, na ich stan techniczny; charakterystyka składu opoki; wyniki obserwacji mikroskopowych opoki. Przyczyny niszczenia kamienia: zanieczyszczenie atmosferyczne, warunki naturalne, zmiana przeznaczenia obiektów, intensywne wietrzenie, działanie destrukcyjne wody, skutki działania mrozu. Zniszczenia dokonane przez gwałtowne wahania temperatury w kamieniu i zaprawie; brak przyczepności tynku z podłożem z opoki wapnistej. Źródło uszkodzeń: migracja a następnie krystalizacja soli rozpuszczalnych w wodzie. Korozja biologiczna - czynnik destrukcyjny i mało estetyczny na elewacji budynku, drobnoustroje autotroniczne i heterotroficzne. Błędy wykonawcze, wadliwy dobór technologii, nieodpowiednio zastosowane materiały budowlane, brak właściwie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej. Potrzeby opracowania pełnego programu konserwatorskiego.

Bebłacz Danuta,Kamiński Przemysław: Wymagający beton. Kalejdoskop Budowlany 2006 nr 1(103) s.74-75, fot.4,
Charakterystyka robót betonowych w warunkach zimowych oraz uzyskanie możliwie najwyższej wytrzymałości betonu; temperatura krytyczna, w której zamarza beton. Stosowane zabiegi w celu umożliwienia wykonania betonu w warunkach obniżonych temperatur. Zastosowanie odpowiednich domieszek chemicznych przeciwmrozowych w celu ochrony młodego betonu w konstrukcji. Sposoby określenia początkowej temperatury mieszanki betonowej. Metody zachowania ciepła w okresie przygotowania, transportu, układania oraz wiązania i twardnienia.Zasady pielęgnacji betonu w okresie obniżonych temperatur: osłonięcie powierzchni plandekami lub folią, warstwą mat słomianych lub płyt styropianowych, elektryczne maty grzewcze. Wzmożona kontrola jakości wykonanych robót.

Jackiewicz-Rek Wioletta,Smirnow Maria,Woyciechowski Piotr: Nowe technologie w betonie architektonicznym. Kalejdoskop Budowlany 2005 nr 12(102) s.74-75, fot.4,
Wykorzystanie deskowania selektywnie przepuszczalnego przy wykorzystaniu betonu architektonicznego. Zastosowanie syntetycznych wykładzin w deskowaniu, których zadaniem jest odprowadzenie pęcherzyków powietrza i zbędnej wody z powierzchni betonu. Charakterystyka różnic między betonem zwykłym a betonami samozagęszczającymi i samoniwelującymi, technologia produkcji betonu samozagęszczalnego; właściwości betonu samozagęszczalnego. Omówienie metody grawerowania betonu tzw. fotobeton, opracowanej przez architektów francuskich pod koniec lat 80; technologia wykonania fotobetonu; projekty w których wykorzystano nowatorską metodę grawerowania betonu.

Olifierowicz Jerzy,Kaliszuk-Wietecka Agnieszka: Balkony - jak projektować, wykonać, naprawiać?. Kalejdoskop Budowlany 2006 nr 1(103) s.54-56, fot.10,
Omówienie najczęściej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych przy projektowaniu, wykonaniu i naprawie balkonów. Przyczyny trudności w doborze materiałów i sposobu wykonania robót budowlanych. Omówienie zaleceń w celu wyeliminowania przyczyn powstawania usterek i zniszczeń przy projektowaniu i wykonawstwie balkonów. Sposoby likwidacji lub ograniczenie wpływu mostków termicznych w połączeniach płyty balkonowej z wieńcem. Charakterystyka konstrukcyjna balustrad. Renowacja nawierzchni balkonów.

Sawicki Marek: Transport betonu w okresie zimowym. Kalejdoskop Budowlany 2006 nr 1(103) s.72-73, fot.8,
Dobór sprzętu umożliwiającego ułożenie mieszanki betonowej dostarczanej na plac budowy, zgodnie z harmonogramem robót budowlanych. Omówienie różnic w zastosowanych sprzętach umożliwiających ułożenie warstw betonu dla inwestycji budowlanych małych i dużych; dostępne na rynku pompy i maszyny rozprowadzające; różnice systemów pomp do betonu; nowe typy pomp do betonu. Parametry i rozwiązania techniczne w dziedzinie pomp betonowych na przykładzie polskiego producenta firmy Polmix-AST: zabudowa, napęd, sterowanie, zasuwa zwrotna"S", jednostka pompowa, kosz zasypowy, pompa wodna, konstrukcja wysięgnika, rurociąg do betonu, napęd i sterowanie, sterowanie radiowe i kablowe. Międzynarodowe patenty systemów podpór w pompach do betonu.

Stańczyk Andrzej: Przebudowa starych wiaduktów część II. Kalejdoskop Budowlany 2006 nr 1(103) s.62-64, fot.20;rys.2,
Druga część artykułu poświęconego przebudowie i modernizacji starych wiaduktów drogowo-kolejowych. Konieczność przebudowy wiaduktu drogowo-kolejowego na ul. Płowieckiej w Warszawie; stan techniczny wiaduktów. Dane techniczno-konstrukcyjne nowych wiaduktów; ustrój nośny nowej budowli; zastosowane technologie do wykonania przęseł nad torami i przyległymi do nich ulicami. Organizacja ruchu samochodów na wiadukcie podczas budowy wiaduktu północnego; operacje demontażu starego wiaduktu. Trudności napotykane przez wykonawców podczas przebudowy wiaduktu.

Styczeń Piotr: Wspierać i moderować. Kalejdoskop Budowlany 2006 nr 1(103) s.23, fot.1,
Rozmowa z Piotem Styczniem, Sekretarzem Stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, Pełnomocnikiem Rządu ds. Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego nt. najważniejszych zadań resortu w zakresie budownictwa mieszkaniowego; polityki rządu; dywersyfikacji rynku; aktywizacji gmin i samorządów do wspierania programu rządu. Regulacje prawne w prawie budowlanym o zagospodarowaniu przestrzennym; rola samorządów gmin w urzeczywistnieniu rządowego programu budowy mieszkań; popyt i podaż na mieszkania; misja państwa w zakresie budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

KURIER PKP

Tytuła Remigiusz: Rządowe plany restrukturyzacji kolejnictwa, cz.II: Podatkowa Grupa Kapitałowa PKP SA. Kurier PKP 2006 nr 3 s.7, rys.1,
Plan przekształcenia PKP w holding podatkowy pod nazwą: Podatkowa Grupa Kapitałowa PKP SA (PGK SA), określony w rządowej "Strategii dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2009". Projekt nowej struktury holdingu. Założenia restrukturyzacji finansów i majątku trwałego PKP.

Tytuła Remigiusz: Rządowe plany restrukturyzacji kolejnictwa, cz.III (ost.): Wsparcie finansowe polskiego kolejnictwa. Kurier PKP 2006 nr 4 s.7-8, rys.1,
Zasady organizacji i finansowania transportu kolejowego, określone w rządowej "Strategii dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2009". Regulacja i finansowanie przewozów regionalnych i międzywojewódzkich. Schemat ramowych zasad funkcjonowania i wsparcia finansowego państwa w zakresie kolejowych przewozów regionalnych i międzywojewódzkich. Nadzór Ministerstwa Transportu i Budownictwa na rynkiem przewozów międzynarodowych. Poszerzenie zakresu kompetencji Urzędu Transportu Kolejowego. Współfinansowanie inwestycji taborowych ze środków publicznych.

Tytuła Remigiusz: Rządowy plan dla kolei: Zarządca Narodowej Sieci Kolejowej [cz.I]. Kurier PKP 2006 nr 2 s.7-8,
Proponowane zmainy systemu zarządzania siecią kolejową, określone w rządowej "Strategii dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2009". Plan przekształcenia spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w niezależne, publiczne przedsiębiorstwo pod nazwą: Zarządca Narodowej Sieci Kolejowej. Struktura zarządzania i finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Projekt zmiany systemu opłat za dostęp do infrastruktury.

LOGISTYKA

Bąk Monika,Pawłowska Barbara: Rozwój transportu drogowego - zagrożenie czy szansa dla Europy (cz.3). Logistyka 2006 nr 1 19-20, bibliogr.poz.6.
Aby sprostać wymaganiom XXI wieku w transporcie drogowym niezbędny jest kolejny skok technologiczny oraz upowszechnienie systemów nawigacji satelitarnej, inteligentnego systemu transpportowego itp., co przy odpowiednim zastosowaniu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa, redukcję zagrożeń ekologicznych oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału.

Chaberek Mirosław: O kolej trzeba będzie walczyć. Wywiad z prof. dr hab. Mirosławem Chaberkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Logistyka 2006 nr 1 s.5-6, fot.2,
Z prof. dr hab. Mirosławem Chaberkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa na temat problemów transportu kolejowego rozmawia Iwo Nowak.

Górnikiewicz Andrzej,Zielaskiewicz Henryk: Kolejowo-morskie przewozy towarowe istotnym elementem zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego Polski (cz.2). Logistyka 2006 nr 1 s.53-54 i 55, rys.8, tab.7, bibliogr.poz.3.
W rywalizacji o klienta pomiędzy regionami UE na rynku usług transportowo-spedycyjno-logistycznych poza nowoczesną infrastrukturą istotną rolę odgrywać będą sprawnie działające systemy logistyczne wzajemnie ze sobą powiązane i gwarantujące realizację pełnych łańcuchów logistycznych.

LOTNICTWO

Petrykowski Michał: Odrzutowiec z dżungli. Lotnictwo 2006 nr 1(57) s.18-23, fot.8;rys.1, tab.1,
Historia powstania rządowego programu uruchomienia produkcji samolotu transportowego w Brazylii; prace projektowe nad konstrukcją samolotu w Instytucie Badawczo-Rozwojowym (IPD); zawieszenie programu badań z przyczyn finansowych w 1968. Utworzenie w 1969r. konsorcjum pod nazwa Embraer z siedzibą w Sao Jose dos Campos; rozpoczęcie prac nad nowa konstrukcją samolotu pasażerskiego EMB-110; dane konstrukcyjne modeli EMB-100 i EMB-110; wprowadzenie samolotu do produkcji seryjnej w 1972r; omówienie kolejnych modeli samolotu; liczba miejsc, wersje silnikowe. Problemy ekonomiczne Embraera w 1990, redukcja zatrudnienia; zmniejszenie się liczby zamówień na EMB-110 i EMB-120; zmiany konstrukcyjne nowego modelu EMB-145. Ostateczny montaż EMB-145 w 1995; próby w locie nowego modelu; certyfikacje samolotu; pierwsze kontrakty na zakup Embraera EMB-145. Dane techniczne samolotu Embraer EMB-135LR, EMB-135KL, EMB-145LR/XR, EMB-135BJ. Produkcja seryjna samolotów pasażerskich; modele seryjne; linie lotnicze, będace właścicielami samolotów Embraer; sugestie konstrukcyjno-eksploatacyjne przewoźników. Plany stworzenia rodziny samolotów regionalnych przez Embraera; prototyp nowej konstrukcji EMB-135; unifikacja modeli; uzyskane certyfikaty przez nowy model EMB-135ER.

Zagrajek Paweł: Airbus kontra Boeing - spór o subsydia (cz.1). Lotnictwo 2006 nr 1(57) s.16-17, fot.2,
Konflikt między największymi producentami na rynku samolotów cywilnych, Airbusa i Boeinga o subsydia publiczne dla projektów budowy samolotów. Skarga rządu USA do WTO na udzielenie Airbusowi pomocy publicznej. Odmienne formy subsydiowania cywilnej produkcji lotniczej w Europie i USA; źródła pomocy publicznej dla przemysłów lotniczych w Europie i USA; wspieranie infrastruktury i ulgi podatkowe; formy zachęt dla potencjalnych nabywców. Zmonopolizowanie rynku lotniczego przez USA; 1970 - utworzenie Airbus Industrie dla ratowania europejskiego przemysłu lotniczego. Omówienie "Porozumienia w sprawie Handlu w Sektorze Samolotów Cywilnych" z 1979; braki mechanizmów pozwalających na rozwiązywanie sporów, skuteczna eliminacja polityki rządowej, naruszenie zasady rynkowej. Porozumienie w ramach OECD z 1985. Dalsze zaostrzenie konfliktu między producentami samolotów w połowie lat 80; rozmowy o wsparciu dla produkcji samolotów cywilnych oraz rozszerzeniu Porozumienia z 1979. Efekty dwustronnego Porozumienia w Sprawie Handlu Dużymi Samolotami Cywilnymi z 1992.

MONITOR EUROPEJSKI

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2005 r. (podczas Prezydencji Luksemburskiej), przygotowana w ramach realizacji art.3 w związku z art.8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem RP i Senatem RP w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Projekt przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 15 lipca 2005 r. i przez Radę Ministrów 26 lipca 2005 r. Monitor Europejski 2005 nr 17 s.7-102,
Ocena prezydencji luksemburskiej z punktu widzenia interesów Polski. Omówienie najważniejszych dla Polski problemów horyzontalnych, stanowiących przedmiot prac UE od stycznia do czerwca 2005 r., dotyczących: Nowej Perspektywy Finansowej, przygotowań do ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, projektu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym UE, realizacji w ramach strategii lizbońskiej działań związanych z podnoszeniem konkurencyjności UE, przepływów finansowych w ramach budżetu UE, funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, rozszerzenia UE, polityki wobec Ukrainy. Informacje na temat przebiegu posiedzeń Rady Europejskiej oraz sektorowych posiedzeń Rady Ministrów UE (m.in. Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii) z uwzględnieniem stanowisk prezentowanych w trakcie dyskusji przez Polskę. Omówienie działań rządu realizowanych we współpracy z Sejmem i Senatem RP, obejmujących: przekazywanie dokumentów UE i stanowisk rządu wobec projektów aktów prawnych, zasięganie opinii Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu przed rozpatrzeniem projektu aktu prawnego w Radzie UE, zastrzeżenia parlamentarne i opinie Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP. Stan prac legislacyjnych w zakresie wykonywania prawa UE. (Załącznik do dokumentu: Wykaz aktów prawnych UE, w stosunku do których rząd zasięgał opinii Sejmu RP i Senatu RP, w: Monitor Europejski 2005, nr 18, s.7-91)

Integracja Polski ze strefą euro: uwarunkowania członkostwa i strategia zarządzania procesem. Ministerstwo Finansów, Warszawa, sierpień 2005 r. Monitor Europejski 2005 nr 16 s.7-56, rys.5, tab.2, 2,
Status Polski w procesie integracji ze strefą euro. Ocena kosztów i korzyści pełnego uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej. Stan wypełnienia przez Polskę kryteriów konwergencji w 2005 r. Ocena zgodności legislacyjnej prawa polskiego z unijnym. Zadania polityki gospodarczej wynikające ze strategicznego celu maksymalizacji korzyści uczestnictwa Polski w strefie euro. Opis procedury wejścia do Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM) II i strefy euro. Przewidywany scenariusz działań obejmujących zakończenie procedury nadmiernego deficytu i uchylenie statusu kraju z derogacją. Plan i realizacja strategii zarządzania procesem integracji Polski ze strefą euro. Sekwencja zadań w poszczególnych etapach integracji walutowej. Aneksy: główne elementy stanowiska Polski w sprawie wejścia do strefy euro; deklarowane terminy przystąpienia nowych państw członkowskich UE do ERM II i strefy euro.

Plan działań Komisji Europejskiej na rzecz poprawy poziomu informacji o Europie. Komunikat dla Komisji. Bruksela, 20 lipca 2005 r. Monitor Europejski 2005 nr 15 s.49-82, rys.1, tab.1, 2,
Priortety planu poprawy komunikacji Komisji z obwatelami uE sprawach europejskich. Zasady dwukierunkowej, wzajemnej komunikacji z obywatelami. Funkcje i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych UE w realizacji przyjętego planu działań. Wykorzystanie środków masowego przekazu i Internetu, publikacje Komisji oraz organizacja centrów kontaktowych i ośrodków informacyjnych dla obywateli. Załączniki: działania, harmonogram działań.

Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007 - 2013. Komunikat Komisji, Bruksela, 5 lipca 2005 r. COM(2005)0299. Monitor Europejski 2005 nr 15 s.7-48, rys.4, 1,
Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie nowej strategii polityki spójności na lata 2007 - 2013, wspierającej wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Zdania i ramy polityki spójności związane z realizacją celów: koncentracji, konwergencji, regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia, europejskiej współpracy terytorialnej, strategii zarządzania. Zalecenia dotyczące wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Kierunki i założenia oraz priorytetowe obszary działań polityki spójności, m.in. w zakresie infrastruktury transportu, rozwoju zrównoważonego, społeczeństwa informacyjnego. Założenia strategii spojności terytorialnej i działania priorytetowe, obejmujące: wpływ miast na wzrost gospodarczy i zatrudnienie, wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, współpracę transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną. Załączniki (mapy): wzrost PKB w latach 1995 - 2002; tematyczna klasyfikacja regionów Europy - konkurencyjność; potencjalna dostępność - różne środki transportu 2001; tematyczna klasyfikacja regionalna Europy - zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej - maj-czerwiec 2005 r. Monitor Europejski 2005 nr 15 s.100-132, rys.12, bibliogr.poz.25.
Podsumowanie i wnioski z badań opinii publicznej na temat członkostwa Polski w UE, przeprowadzonych w okresie od 1 kwietnia do 30 maja 2005 r. Koszty i korzyści członkostwa w UE. Wizja przyszłości UE w kontekście wyników referendów w sprawie Traktatu Konstytucyjnego w Polsce i innych krajach członkowskich. Opinie na temat przyszłości UE przedstawione w prasie polskiej i zagranicznej oraz zaprezentowane w wypowiedziach polskich polityków. Europejski model wartości wg badań międzynarodowej grupy komunikacji marketingowej EuroRSC. Diagramy ilustrujące wyniki badań społecznych.

Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej - lipiec-sierpień 2005 r. Monitor Europejski 2005 nr 16 s.70-102, rys.10, bibliogr.poz.13.
Podsumowanie i wnioski dotyczące wyników badań opinii publicznej na temat integracji Polski z UE, przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2005 r. Analiza postaw społecznych wobec członkostwa Polski w UE, obejmujących: akceptację członkostwa, postrzeganie korzyści i kosztów członkostwa, wizję UE, przedstawianie problematyki europejskiej w kampaniach wyborczych. Diagramy ilustrujące wyniki przeprowadzonych badań.

NAMIARY NA MORZE I HANDEL

Brzezicki Paweł: Państwo będzie bardzo aktywne. Namiary na Morze i Handel 2006 nr 1/668 s.7-8, fot.2,
Rozmowa z Pawłem Brzezickim, doradcą ekonomicznym premiera ds. gospodarki morskiej nt. rządowego programu działań w gospodarce morskiej. Przywrócenie ekonomicznych warunków do eksploatacji statków pod polską banderą. Wprowadzenie ulg podatkowych, ubezpieczeniowych dla marynarzy i armatorów; wprowadzenie podatku tonażowego. Próby zmiany ustawy portowej podjętej jeszcze przez poprzedni rząd. Reforma administracji morskiej; zmniejszenie liczby urzędów morskich; rozproszenie kompetencji gospodarki morskiej w wielu resortach. Próby skupienia decyzji dotyczących gospodarki morskiej, zwłaszcza funkcji właścicielskich i nadzorczych, w jednym ręku. Próby powiazania interesów polskich stoczni z interesami polskich armatorów. Plany budowy terminalu gazowego; dywersyfikacja dostaw; konieczność budowy statków do przewozu gazu. Zaangażowanie państwa w budowę terminala gazowego; gwarancje finansowe; trudności z zakupem gazu na świecie. Omówienie stanowiska rządu na temat prywatyzacji PŻM. Działania konsolidacyjne w ramach grupy PŻM; strukrura własnościowa PŻM.

Grunert Ewa: W jakim stopniu w gospodarce morskiej zostały w ub.r. wykorzystane fundusze unijne?. Namiary na Morze i Handel 2006 nr 1/668 s.20,
Opinie specjalistów o stopniu wykorzystania funduszy unijnych w gospodarce morskiej w 2005r. Krzysztof Rodziewicz, specjalista w Ministerstwie Transportu i Budownictwa o zatwierdzeniu 9 projektów w zakresie poprawy infrastruktury dostępu do portów w ramach SPOT; dofinansowanie z ERDF; koszt inwestycji. Projekty realizowane przez UM w Gdyni w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb w l. 2004-2006; modernizacja nabrzeży w porcie Jastarnia; modernizacja dalby rurowej w Piaskach oraz w Kątach Rybackich; koszty inwestycji. Wykorzystanie funduszy unijnych na inwestycje: budowę infrastruktury dla bazy kontenerowej w porcie w Szczecinie; dofinansowanie infrastruktury Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego; projekty dofinansowania z funduszy Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III; projekt"Logvas"; czas trwania inwestycji, koszt. Projekty portu i gminy Gdańsk: poprawę dostępu do Wolnego Obszaru Celnego w porcie Gdańsk; rozbudowa infrastruktury nabrzeżowej i drogowej Terminalu Promowego Westerplatte; infrastrukturę dostępu do rejonu nabrzeża Przemysłowego; łącznie koszt dofinansowania z ERDF; czas realizacji inwestycji.

Stareńczyk B. Piotr: Żegluga promowa i ro-ro na Bałtyku. Namiary na Morze i Handel 2006 nr 2/669 s.11-14, fot.3, tab.1,
Omówienie obecnej sytuacji na rynku przewozów promowych w Europie; konkurencja tanich linii lotniczych; poziom ofert turystycznych na promach wycieczkowych. Efekt abolicji sprzedaży tax-free na promach. Zmiany na rynku promowym w Polsce; wprowadzenie do eksploatacji promu typu combi; promy towarowe; przebudowa typowych promów na jednostki z większą częścią ładunkową. Zamówienie armatorów na promy mogęce przewozić pasażerów, ale z przeważającą częścią ładunkową. Opinie obserwatorów i analityków rynku o poziomie usług przewozowych w Europie; rejony z potencjałem rozowjowym w odniesieniu do przewozów pasażerskich. Plany zakupu nowych promów przez polskich armatorów. Plany i koszty przebudowy terminali promowych w Szczecinie i Świnoujściu na lata 2010-2013. Polityka Unii Europejskiej wobec transportu drogowego i lotniczego (ekologiczne podatki paliwowe), promujące transport morski. Europejskie instytucje powołane do ochrony wolnej konkurencji i monopoli. Wzrost znaczenia żeglugi ro-ro na Bałtyku; zwiększenie się ruchu samochodowców i przyrost wielkości feederów. Prognozy dla przewozów samochodów drogą morską. Linie promowe na Bałtyku (tab.).

Woźniak Roman: Raport. Autostrady morskie, short sea shipping, żegluga promowa i ro-ro. Jak wspierać polską żeglugę?. Namiary na Morze i Handel 2006 nr 2/669 s.9-10, fot.1,
Omówienie wyników finansowych i eksploatacyjnych polskich przedsiębiorstw żeglugowy w 2005r. Opinie analityków i praktyków żeglugowych o koniunkturze i powolnym spadku frachtowań w kolejnych latach. Stworzenie stabilnego i efektywnego systemu finansowania inwestycji tonażowych w żegludze, zasadniczym czynnikiem stymulacji rozwoju polskiej żeglugi. Dochody z podatku tonażowego poprzez rejestrację statków pod własna banderą; utwotrzenie banku wyspecjalizowanego w inwestycjach żeglugowych. Wprowadzenie podatku tonażowego w miejsce podatku dochodowego CIT, połączenie go z odpisami na zabezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne marynarzy; uprzywilejowanie zawodu i przedsiębiorstw żeglugowych w Polsce. Negocjacje między polskimi armatorami a związkami zawodowymi na temat nowej, koncepcji regulacji wynagrodzeń marynarzy. Czynniki utrudniające powrót pod polska banderę. Zmiany legislacyjne umożliwiajace bezpośrednią pomoc finansową państwa dla żeglugi; konieczne zmiany w reprezentacji polskich przedsiębiorstw żeglugowych warunkujacych zapewnienie skutecznej i równej konkurencji na rynku żeglugowym.

NASZE MORZE

Drzemczewski Jerzy: Polonia - pierwszy polski transatlantyk. Największy z "Klejnotów Królewny Dagmary". Nasze Morze 2006 nr 1(1) 43-47, fot.6,
Historia pierwszego polskiego transatlantyku Polonia - zbudowanego w 1910r w Glasgow, zakupionego przez Żeglugę Polską w 1930r. Eksploatacja parowca przez Rosyjską Spółkę Wschodnioazjatycką do likwidacji przedsiębiorstwa w 1917r; użytkowany przez brytyjskiego armatora Cunarda. Obsługa linii: Gdynia - Kopenhaga - Nowy Jork - Halifax od 1930r. linie wycieczkowe parowcem Polonia. Obsługa linii palestyńskiej uruchomionej w 1933r; obsługa ruchu emigracyjnego Polaków pochodzenia żydowskiego do Palestyny; ostateczna likwidacja linii w listopadzie 1938r; liczba przewiezionych pasażerów. Decyzja dyrekcji GAL - u o sprzedaży statku z powodu wysokich kosztów eksploatacji.

Landowski Grzegorz: Morze pieniędzy. Żegluga. Morze...pełne pudeł. Nasze Morze 2006 nr 1(1) s.39-42, fot.3, tab.5, bibliogr.poz.5.
Omówienie czynników wzrostu transportu kontenerowego w przewozach morskich na świecie: gwałtowny rozwój gospodarki Chin, eksport towarów na rynki amerykańskie i europejskie, wzrost wartości euro do dolara amerykańskiego. Zamówienia na budowy nowych statków dla stoczni w sytuacji niedoboru tonażu; trudności armatorów, operatorów żeglugi liniowej i operatorów portowych z transportem i przeładunkiem kontenerów. Wzrost stawek frachtowych od 2003r na wynajem statków do przewozów kontenerowych; 25 największych operatorów kontenerowej żeglugi liniowej(tab.); wzrost przewozów towarów w kontenerach do 2010r; wzrost floty kontenerowców w 2006r. Zapotrzebowanie na produkcję mniejszych kontenerowców dowozowych tzw. feederow; prognozę dla żeglugi regionalnej do 2012r. Porównanie cen nowych kontenerowców - flota kontenerowców - stan na 1 grudnia 2005r.(tab.). Prognozy w zakresie budowy, przez największych armatorów i operatorów floty kontenerowców na świecie, statków typu post-panamax o ładowności ponad 8500 TEU.

Marcinkiewicz Kazimierz: Słowo Premiera. Nasze Morze 2006 nr 1(1) s.16-18, fot.1,
Rozmowa z premierem rządu RP Kazimierzem Marcinkiewiczem o sytuacji polskiego przemysłu stoczniowego; światowej koniunkturze w budowaniu statków; światowych prognozach wzrostu popytu na statki w l. 2005 -2010. Przyszłość polskich stoczni w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie; kontroli państwa i dotacje z budżetu; prywatyzacja sektora stoczniowego w Polsce. Odłączenie Stoczni Gdańskiej od Grupy Stoczni Gdynia; konsolidacja sektora stoczniowego - Korporacja Polskie Stocznie. Spójna polityka państwa wobec sektora gospodarki morskiej. Prace MTiB nad ustawą wprowadzajcą nową formułę opodatkowania armatorów tzw.podatek tonażowy; opłacalność uprawiania żeglugi pod polską banderą. Problemy polskiego rybołówstwa: limity połowowe, okresy ochronne; prace rządu nad Narodową Strategią Rozwoju Rybołówstwa 2007 - 2013. Prace przy budowie autostrady A1 iwestycji o znaczeniu europejskim; źródła finansowania inwestycji przez Fundusz Spóności; harmonogram prac.

Milewska Grażyna: Jak rozkręcić Panamę?. Wpuszczeni w kanał. Nasze Morze 2006 nr 1(1) s.58-59, fot.2,
Historia budowy przez francuskie towarzystwo akcyjne w roku 1880 Kanału Panamskiego; załamanie finansowe przedsięwzięcia w 1888r; nabycie praw i koncesji przez Stany Zjednoczone; ukończenie budowy w 1914r. Nacjonalizacja Kanału Panamskiego w 1956r. Wpływy do budżetu państwa z działalności kanału w 2004r i prognozy na 2006r. Modernizacja wyposażenia kanału w 2001r; zainstalowanie dwóch nowch śluz; prace pogłębiające na torze wodnym umożliwiającym wyjście z kanału na Pacyfk; skrócenie czasu przejścia przez kanał; zwiększenie przepustowości; prognozy na najbliższe 20 lat. Panama - największy na świecie tani rejestr statków; liberalne przepisy, niskie podatki i opłaty rejestracyjne. Otwarcie linii kolejowej łączącej dwa wybrzeża oceanów w lipcu 2004r; przewozy kolejami: kontenerów, ludności oraz turystów. Udział procentowy sektora morskiego w PKB Panamy w 2004r; wzrost przeładunków w portach; projekty budowy portów; przebudowa nabrzeża dla kontenerowców; wykorzystanie i ponowne otwarcie rurociągu Petroterminal de Panama. Rozwój turystyki w Panamie, dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu.

NAVIGATION PORTS INDUSTRIES

Seine - Nord Europe. Navigation Ports Industries 2005 nr 8 388-417,
Numer tematyczny poświęcony projektowi Sekwana-Europa Pólnocna - inwestycji o znaczeniu międzynarodowym dla rozwoju europejskiej żeglugi śródlądowej. Omówienie aspektów ekonomicznych, finansowych i ekologicznych kanału Sekwana-Europa Północna. (Zob. też Biul. Inf. ROI 12/2005)

OZON

Gargas Anita,Gajek Marcin: Spokojnie, to tylko awaria. Ozon 2006 nr 15.02.2006 s.10-13, rys.1; fot.5,
Przykłady zdarzeń zaliczanych do awarii i do katastrof budowlanych. Ocena zagrożeń budowlanych powodowanych błędami projektowymi i nieprzestrzeganiem przepisów budowlanych. Przykłady wadliwie zaprojektowanych i wykonanych obiektów, gdzie miały miejsce katastroy budowlane z udziałem ofiar śmiertelnych. Ryzyko zawalenia się konstrukcji stalowych na przykładzie katastrofy w Katowicach. Wnioski dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego. Liczba katastrof budowlanych w Polsce w latach 1995 - 2005.

POJAZDY SZYNOWE

Matej Jan: Wpływ asymetrii struktury dwuosiowych wózków na bezpieczeństwo ruchu wagonu pasażerskiego. Pojazdy Szynowe 2005 nr 4 s.14-23, rys.22, tab.10, bibliogr.poz.10.
Wyniki badań symulacyjnych dla modelu wagonu pasażerskiego, którego nadwozie opiera się na dwóch wózkach asymetrycznych z tzw. wahaczowym prowadzeniem zestawu kół. Do zbudowania modelu wagonu pasażerskiego z wózkami asymetrycznymi oraz wykonania obliczeń wybrano program Adams/Rail. Zakres badań symulacyjnych, dotyczących dynamicznych właściwości modelu wagonu pasażerskiego z wózkami asymetrycznymi, zawężono do oceny zagrożenia wykolejeniem na torze zakrzywionym.

Sobaś Marek: Stan i doskonalenie kryteriów bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów szynowych (1). Pojazdy Szynowe 2005 nr 4 s.1-13, rys.4, tab.4, bibliogr.poz.16.
Aktualny stan wiedzy dotyczący bezpieczeństwa przed wykolejeniem jako jednego z podstawowych czynników decydującym o zastosowaniu, funkcjonalności oraz specyfice pojazdów szynowych. Wraz z ciągłym rozwojem pojazdów szynowych zwiększał się również zakres wiadomości zdobytych w drodze analiz teoretycznych oraz przeprowadzonych badań. Zmieniały się również i kryteria, które służyły do oceny bezpieczeństwa jazdy pojazdów szynowych.

POLSKA GAZETA TRANSPORTOWA

Nietz Franciszek: Program rządu K. Marcinkiewicza. Do 2013r - 100 mld. zł na drogi i autostrady. Polska Gazeta Transportowa 2006 nr 5(663) s.1;2,
Zapowiedzi ministra transportu i budownictwa Jerzego Polaczka rządowego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce w latach 2006-2013. Koszt realizacji programu uwzględniający wszystkie inwestycje drogowe; źródła finansowania: budżet, pożyczki międzynarodowe, środki unijne, prywatne oraz z Krajowego Funduszu Drogowego. Plany oddania w 2006 do użytku kolejnych kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Prezentacja idei Podmiotów Specjalnego Przeznaczenia, które mają realizować inwestycje drogowe w oparciu o KFD. Wykorzystanie środków na infrastrukturę drogową przez GDDKiA w 2004r. Ustalenie warunków finansowania budowy i eksploatacji odcinków budowanych już autostrad A2 i A4, określenie roli PPP w realizacji rządowego programu budowy dróg i autostrad. Autostrady i drogi ekspresowe (map.).

Numer tematyczny. Transport kontenerowy. Polska Gazeta Transportowa 2006 nr 2(660) s.1;3-7, fot.2;rys.1, tab.3,
Dynamiczny wzrost światowej żeglugi kontenerowej w latach 2004 - 2005; wzrost przewozów na szlakach łączących Europę Zachodnią, Amerykę Północną z Chinami i Indiami; wielkości przeładunków w polskich portach kontenerowych; budowa i modernizacja polskich portów kontenerowych; koszty inwestycji w portach; wykorzystanie zdolności przeładunkowych polskich terminali kontenerowych w 2004r(tab.). Udział transportu kontenerowego w rynku przewozowym w Polsce; utworzenie przez PKP Cargo kolejnego terminala kontenerowego w Mławie; spółki wchodzące w skład PKP Cargo; inwestycje w celu zwiększenia przewozów intermodalnych w transporcie towarowym; zastój transportu intermodalnego w Polsce; znaczenie tranzytowego położenia Polski dla dynamicznego rozwoju przewozów intermodalnych; terminale transportu kombinowanego w Polsce(map.). Omówienie znaczenia centralnego położenia Polski w ważnym euroazjatyckim korytarzu tranzytowym pomiędzy Europą Zachodnią i Azją; przebieg trasy euroazjatyckich przewozów kontenerowych transportem kolejowym; wielkość przewozowych ładunków kontenerowych w tranzycie przez Polskę; wzrost przewozów kontenerowych z wykorzystaniem magistrali Transsib; skrócenie czasu przewozów ładunków na styku kolei polskich i białoruskich; uproszczenie procedur celnych na przejściu granicznym w Brześciu; wprowadzenie elektronicznego systemu przekazywania listów przewozowych i dokumentacji obrotu towarowego. Dynamiczny wzrost światowych przewozów kontenerowych przy jednoczesnym wzroście konsolidacji linii kontenerowych; wpływ braku równowagi w światowym handlu na przyspieszenie konsolidacji branży; pzebieg konsolidacji według ustalonych reguł; sytuacja mniejszych spółek kontenerowych; różnica pomiędzy małymi liniami a wielkimi towarzystwami. Strategia największych opertorów obsługujących wielkie porty kontenerowe w Azji, polegająca na poszukiwaniu udziałów lub nowego kapitału; obroty największego operatora portowego Hutchison Port Holdings; dochody, zyski oraz tranzakcje PSA International; obroty największych portów kontenerowych na świecie 2004r(tab.). Wpływ rozwoju gospodarki śwatowej i handlu międynarodowego na wzrost przewozów morskich ładunków w 2004 i I półroczu 2005r; wzrost światowej floty transportowej w l. 2001-2005; lczba wprowadzonych do eksploatacji w 2004r. kontenerowców; tonaż statków, liczba zezłomowanych jednostek; zamówienia w stoczniach światowych na kontenerowce w 2005r; najwększe kontenerowce projektowane w stoczniach Hyundai H.I. ich ładowność, cena i terminy budowy jednostek. Cele utworzonej w 2003r. rosyjskiej spółki Transcontainer: integracja z euroazjatyckim systemem transportowym; etapy rozwoju spółki, zwiększenie parku kontenerów, platform kolejowych; przejęcie przez kompanię terminali kontenerowych, będących własnością kolei rosyjskich; rozwój przewozów kontenerowych do 2010r.; koszty inwestycji; obszar działania spółki; usługi towarzyszące przewozom kontenerowym; program inwestycyjny spółki na lata 2005 - 2010. Sytuacja niemieckich kolei państwowych (DB); konflikt między szefem niemieckich kolei a burmistrzem Berlina, o przeniesienie działów transportu i logistyki oraz centrali Deutsche Bahn z Berlina do Hamburga; plany menadżera Kolei Niemieckich w Hamburgu; reakcje samorządów miast, polityków oraz prezesów firm konkurujacych z DB.

Numer tematyczny: Przewozy towarów niebezpiecznych. Polska Gazeta Transportowa 2006 nr 4(662) s.3-7, fot.5, tab.1,
Omówienie noworocznego spotkania Polskiej Izby Spedycji i Logistyki połączone z konferencją pod hasłem "Bezpieczeństwo łańcucha dostaw - bezpieczny transport"; podsumowanie akcji "Bezpieczny transport" ; wyniki ankiety o skali wyłudzania towaru; działania i metody prewencji przeciw przestępczości w transporcie. Omówienie"Katalogu zaleceń prewencyjnych dla branży TSL". Dokumenty niezbędne dla rzeczoznawców i firm branży TSL dla uzyskania pakietu SQAS; interpretacja pytań zawartych w Kwestionariuszu; badanie i ocena płaszczyzn funkcjonowania firmy; przygotowanie firmy TSL do badania. Określenie systemu dostępu do wyników badań przez firmy badane oraz konkurencje. Rozmowa z Pawłem Mularzem, prezesem Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych nt. działalności Stowarzyszenia; ustawie określającej zatrudnienie jednego doradcy w kilku przedsiębiorstwach; wymaganiach stawianych przed kandydatami na doradcę; sposobach skontaktowania się z doradcą; poziomie wiedzy i metodach szkolenia doradców. Charakterystyka firmy transportowej Euro-Transchem z Włocławka; specjalizującej się w przewozach ładunków niebezpiecznych cysternami, kwalifikacje wymagane od kierowców cystern; wprowadzenie w 2004r. zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem, BHP oraz HACCP. Zmiany umowy ADR, załączniki do umowy w wersjach z 2000, 2001, 2003 i 2005r., nowelizacja ustawy o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych od 2005r. Wpływ wzrostu tempa przeładunków i ruchu statków na zagrożenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego na świecie; tragiczne skutki wypadków dwóch tankowców "Nachodka" i "Erika"; skutki wypadków; koszty strat materialnych i ekologicznych; koszty oczyszczenia środowiska; przyczyny zanieczyszczeń; bezpośrednie i pośrednie straty ptaków w wyniku morskich katastrof ekologicznych(tab.). Rozmowa ze st.kpt.mgr inż. Bogusławem Dudkiem, dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach o strukturze PSP na Śląsku; zadaniach Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa chemicznego, przykłady interwencji w 2005r; najtrudniejszych akcjach w 2004r. Przyczyny wypadków drogowych z udziałem transportu drogowego, kolejowego ładunków niebezpiecznych; postępowanie w przypadku zagrożenia; klasyfikacja interwencji ratowniczej w przypadku przewozów ładunków niebezpiecznych. Działalność firmy BP specjalizujacej się w przewozie paliw ropopochodnych; stosowane standardy bezpieczeństwa; przestrzeganie czasu pracy kierowców; kontrole techniczne samochodów ciężarowych przed wyjazdem w trasę. Nowe przepisy ADR wprowadzone przez MI w 2005r; rozporządzenia dotyczace zmian w przepisach ADR zgodnie z unijnymi wymogami.

Numer tematyczny: Transport do Skandynawii. Polska Gazeta Transportowa 2006 nr 6(664) s.1;3-7, fot.5,
Problemy polskich firm transportowych realizujących przewozy ładunków do Skandynawii z pozyskaniem ładunku powrotnego do Polski. Trudności w pozyskaniu szwedzkich przedsiębiorców korzystających z usług polskich firm transportowych czy spedycyjnych. Rozmowa z Andrzejem Górnikiewiczem, zastepcą dyrektora biura marketingu i obsługi klienta PKP Cargo SA o ponad 50-cio letniej obecności PKP Cargo na skandynawskim rynku przewozów kolejowych; statystyka przewozów półproduktów i produktów do/ze Szwecji w l. 80 i 90; współpraca PKP Cargo z Ikea; jakość usług świadczonych przez PKP Cargo; wpływ przeniesienia produkcji ze Szwecji do Polski na wyniki ekonomiczne przewoźnika. Konkurencja w kraju oraz konkurencja ze strony transportu drogowego ze Skandynawią; zalecenia dla PKP Cargo. Wzrost dynamiki żeglugi promowej między Polską a Szwecją w l. 2004-2005; inwestycje PŻM i PŻB w nowy tonaż; przebudowa promów; liczba przewiezionych samochodów ciężarowych w l. 2004-2005; inwestycje w modernizację i rozbudowę floty promów; inwestycje w portach w terminale promowe w Szwecji i w Polsce; prognozy wzrostu przewozów towarowych w l. 2000-2015. Charakterystyka armatorów przewożących pasażerów, samochody oraz kontenery na trasie Gdynia - porty w Finlandii; liczba statków odpływajacych z portów w Polsce i Finlandii; statki obsługujące tę linie: nośność, możliwość przewozów ciężarówek oraz kontenerów; specyfika przewożonego towaru tą linią; omówienie terminala dla technoilogii ro-ro oraz infrastrtuktury drogowej w krajach Skandynawskich; jakość nawierzchni, parkingi, spełnianie stanardów bezpieczeństwa przez drogi; kontrole drogowe, wykroczenia najczęściej popełniane przez kierowców; sieć parkingów i stacji benzynowych; ograniczenie prędkości w poszczególnych krajach skandynawskich.

Socha Andrzej: Polska najgorsza w UE. 100 tys. zabitych w ciągu 15 lat. Jak zmniejszyć liczbę i skutki wypadków drogowych?. Polska Gazeta Transportowa 2006 nr 7(665) s.1;4, fot.2,
Omówienie pierwszego w Polsce przewodnika "Bezpieczna flota - standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi" opracowanego z inicjatywy forum "Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego". Firmy zgłaszające akces do forum; organizacje wspierające akcję. Cele działalności "Partnerstwa": poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach oraz ograniczenie liczby i skutków wypadków. Dane statystyczne o bilansie wypadków drogowych w l.1990-2005; liczba zabitych, rannych i straty finansowe ponoszone przez Polskę z tytułu wypadków drogowych. Aktywne wspieranie rządu i policji przez firmy zrzeszone w "Partnerstwie". Straty firm spowodowane skutkami wypadków drogowych. Opinie przedstawicieli firm zrzeszonych w forum oraz dyrektora Departamentu Transportu w ZMPD o polityce propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród pracowników firm używających samochody służbowe.

POLSKI TRAKER

Hejnar Grzegorz: Szkolenie w transporcie ADR (II). Polski Traker 2006 nr 2 s.70-71,
Umowa europejska ADR regulująca transport drogowy towarów niebezpiecznych przykłada dużą wagę do kwalifikacji, jakie muszą posiadać wszystkie osoby zaangażowane - od przygotowania ładunku do przewozu, przez załadunek, transport, do rozładunku.

POLSKIE DROGI

Fert Ewa: Hiszpański Plan Strategiczny w zakresie BRD. Polskie Drogi 2006 nr 1-2 s.87 i 89,
Wymianie doświadczeń związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego poświęcono styczniowe seminarium zorganizowane wspólnie z zespołem ekspertów z Hiszpanii przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Fert Ewa: Współczesne wyzwania organizacji drogowych. Polskie Drogi 2006 nr 1-2 s.82-85, fot.2,
W każdym z państw świata drogownictwo jest sektorem, na który przeznacza się największą pulę z publicznych pieniędzy. Wymaga więc z jednej strony stworzenia sprawnej organizacji efektywnie gospodarującej środkami finansowymi, z drugiej zaś wdrożenia takich rozwiązań, które będą przeciwdziałały negatywnym zjawiskom gospodarczyn - naprzykład korupcji.

Modernizacja i utrzymanie obiektów mostowych. Polskie Drogi 2006 nr 1-2 s.IV-XXI, fot.20, bibliogr.poz.40.
Jak skutecznie walczyć z korozją mostów stalowych. Modernizacja przyczółków zniszczonych przez powódź do wymagań nowej konstrukcji przęsła. Odbudowa mostu drogowego położonego na terenach pozamiejskich przy zastosowaniu stalowych blach falistych.

Najwyższa Izba Kontroli. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania transportu. Polskie Drogi 2006 nr 1-2 s.12-16, fot.1,
Wyniki kontroli, przeprowadzonych przez NIK w latach 1990-2004, wskazują m. in., że zamiast istotnej poprawy stanu technicznego lądowej infrastruktury transportu (przewidywanej w wielu dokumentach rządowych) następowało systematyczne jego pogorszenie. Stan infrastruktury, będący wyznacznikiem poziomu rozwoju gospodarczego, stanowi jedną z poważnych barier rozwoju.

Serbeńska Agnieszka: Drogowy bilans zamknięcia i otwarcia. Polskie Drogi 2006 nr 1-2 s.7-12, fot.1,
NIK negatywnie oceniła utrzymanie i finansowanie infrastruktury lądowej kraju, zwracając uwagę na dysproporcje rozwojowe pomiędzy zasadniczymi gałęziami transportu: drogownictwem i koleją. W ten sposób NIK zainicjowała parlamentarną debatę nad kondycją polskiego systemu transportowego.

Serbeńska Agnieszka: Fundusze bez wypłaty. Polskie Drogi 2006 nr 1-2 s.21-23,
W porównaniu do innych nowoprzyjętych państw Unii Europejskiej nie odbiegamy od średniego poziomu wykorzystania unijnych funduszy. Niepokój o poziom wykorzystania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej nie wiąże się z brakiem wniosków, czy wartością podpisanych już umów o dofinansowanie. Problem wiąże się z wydatkowaniem przyznanych środków.

Zobel Henryk: Co utrudnia realizację inwetycji drogowych i mostowych. Polskie Drogi 2006 nr 1-2 s.33-37, fot.2,
Niepokojąca sytuacja wywołana faktycznym zahamowaniem realizacji dużych inwestycji drogowych i mostowych spowodowała, a właściwie nasiliła dyskusję na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Jest to złożony problem, a dotyczy on m. in. :niespójności prawa dotyczącego infrastruktury komunikacyjnej, postępowań przetargowych, mitręgi biurokratycznej, ochrony środowiska.

PRZEGLĄD BUDOWLANY

Nagrody Ministra Transportu i Budownictwa - 50-lecie nagród ministrów ds. budownictwa. Przegląd Budowlany 2006 nr 1/2006 s.4-5, fot.9,
50-te jubileuszowe wręczenie dorocznych nagród Ministerstwa Transportu i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego, urbanistyki, geodezji i kartografii. Nagrody wręczone przez ministra transportu i budownictwa Jerzego Polaczka. Opisy zwycięskich projektów w poszczególnych dziedzinach, autorzy projektu, pracownie architektoniczne.

Rogalska Magdalena,Czarnigowska Agata,Hajducki Zdzisław,Nahurny O. Tomasz: Metody wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem pogodowych czynników ryzyka. Przegląd Budowlany 2006 nr 1/2006 s.37-42, rys.12, bibliogr.poz.15.
Omówienie etapów zarządzania ryzykiem projektu inwestycyjnego. Klasyfikacja metod oceny ryzyka projektu inwestycyjnego: metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego; rachunek wrażliwości; metody probalistyczno-statystyczne; metody symulacyjne; metody badań operacyjnych. Omówienie metod symulacyjnych wyznaczania czasu trwania procesów budowlanych z uwzględnieniem czynników pogodowych: analiza ryzyka przedsięwzięcia budowlanego z zastosowaniem zbiorów rozmytych wg. Carr, TAH; analiza relacji pogodowych w przedsięwzięciach budowlanych wg. O. Moselhi, K. El-Rayes; symulacyjna metoda planowania przedsięwzięcia budowlanego wg. Abou Rizk, Wales; algorytm planowania realizacji na podstawie przewidywanych: symulowanych opóźnień, wpływy niezależne; wpływy zależne; wpływy pojedyncze.

PRZEGLĄD KOMUNIKACYJNY

Bąkowski Wojciech: Integracja systemu regionalnych przewozów pasażerskich a wartość dodana dla pasażera. Przegląd Komunikacyjny 2006 nr 1 s.11-15, fot.1, rys.1, tab.1,
Zmiany na polskim rynku przewozów pasażerskich (głównie reginalnych). Teoria systemów i zastosowanie jej w praktyce. Krytyczne spojrzenie na cel i sposób integrowania przewozów pasażerskich.

Fórmaniak Andrzej: Integracja gotowości i bezpieczeństwa systemów infrastruktury kolejowej na etapie projektowania. Przegląd Komunikacyjny 2006 nr 1 s.3-10, rys.6, tab.4, bibliogr.poz.16.
Wybrane zagadnienia integracji wymagań dotyczących gotowości systemu transportowego z wymaganiami odnoszącymi się do poziomu bezpieczeństwa. Kryteria operacyjne i bezpieczeństwa a wymagania techniczne. Modelowanie zagrożeń i ocena ryzyka oraz modelowanie gotowości systemu. Bazy danych. Koncepcje ALARP i CBA. Konkluzje.

Heymann Hans Jurgen: Budowa nowej podnośni statków w Niederfinow. Przegląd Komunikacyjny 2006 nr 1 s.37-40, fot.1, rys.3, tab.1,
Potrzeba budowy nowej podnośni statków w Niederfinow w celu pokonania uskoku na kanale Odra-Hawela. Nowatorska koncepcja techniczna. Harmonogram prac budowli.

Jastrzębska Jolanta: Inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Przegląd Komunikacyjny 2006 nr 1 s.27-29, fot.2,
Dyrektywy i rozporządzenia unijne dotyczące bezpieczeństwa transportu lotninczego przyjęte w ostatnim dziesięcioleciu. Nowe projekty i zamierzenia Komisji Europejskiej w tej dziedzinie. Rozszerzenie misji i kompetencji EASA. Droga do pełnej realizacji Jednolitego Nieba nad Europą.

Liwiński Jerzy: Flota linii lotniczych. Przegląd Komunikacyjny 2006 nr 1 s.19-26, fot.4, tab.6,
Liczebność i struktura rodzajowa floty powietrznej świata. Charakterystyka najpopularniejszych typów samolotów. Ranking linii lotniczych według liczby posiadanych samolotów. Ranking producentów według liczby samolotów w eksploatacji. Samoloty pasażerskie i transportowe - dane techniczno-lotnicze. Ceny. Prognozy rynkowe.

Truskolaski Tadeusz: Transport w krajach bałtyckich (3). Estonia. Przegląd Komunikacyjny 2006 nr 1 s.30-36, fot.3, rys.4, tab.5,
Charakterystyka geograficzna Estonii. Sieć drogowa i transpport samochodowy. Transport kolejowy. Flota powietrzna i porty lotnicze. Transport morski i żegluga śródlądowa.

Zagożdżon Beata: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przegląd Komunikacyjny 2006 nr 1 s.16-19,
Omówienie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie 7 października 2005 r. Zakres przesięwzięć , które mogą być przedmiotem PPP. Sposób przygotowania przedsięwzięcia w ramach PPP. Wybór partnera prywatnego i przygotowanie umowy o partnerstwie. Podział zadań, obowiązków, ryzyka i odpowiedzialności między partnerów. Warunki finansowania przedsięwzięć PPP.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Bojanowicz Jerzy: Nawigacja samochodowa. Przegląd Techniczny 2006 nr 03 s.8-9, rys.3,
Zadania nawigacji samochodowej w oparciu o cyfrowe mapy drogowe. Wykorzystywane urządzenia nawigacyjne (TomTomGo700 i GeoSat2) i do nawigacji (palmtop, radioodtwarzacz, telefon komórkowy).

Jazukiewicz Zygmunt: Po co nam Galileo?. Przegląd Techniczny 2006 nr 03 s.6-7, rys. 2,
Znaczenie GALILEO w UE, na tle innych systemów satelitarnych. Szansa wykorzystania systemu w Polsce.

Maternicka Justyna,Miazga Leszek,Stanulewicz Agnieszka: Technika za Wielkim Murem. Przegląd Techniczny 2006 nr 04 s.24-25,
Wrażenia z wyprawy pt. "Inżynieria ekstremalna, czyli chiński, hydrotechniczny cud świata - wyprawa studentów Politechniki Gdańskiej", która odbyła się w 2005 r. Opisywane obiekty to: centrum pływackie, teatr, zapora trzech przełomów na Jangcy, wieżowce w Szanghaju.

Szafarz Tadeusz: Bezprzewodowo do internetu. Przegląd Techniczny 2006 nr 02 s.18-19,
Zastosowanie sieci WLAN. Pierwsze zastosowanie technologii WLAN dot. rozwiązań biurowych i popularność dzięki tzw. hot spotom, czyli miejscom w których instaluje się publiczne sieci bezprzewodowe - PWLAN. Rozwój hot spotów. Bezpieczeństwo WLAN.


SKRZYDLATA POLSKA

Geise Piotr: Transport lotniczy. BBI w modułach. Skrzydlata Polska 2006 nr 1(2315) s.24-25, fot.1, tab.5,
Omówienie planów budowy nowego lotniska Berlin Brandemburg International (BBI). Kontrowersje wokół budowy lotniska BBI; protesty ekologów, kapitałochłonność inwestycji, protesty przesiedlonych mieszkańców wiosek wokół lotniska. Charakterystyka oddanego w 1923r. lotniska Tempelhof; liczba odprawianych pasażerów i ładunków na lotnisku; dalsze losy lotniska po jego zamknięciu w 2007r. Plany rozbudowy istniejącego lotniska Schonefeld; pas startowy, terminal; wzrost liczby odprawianych pasażerów na lotnisku Schonefeld w 2004r. Dane statystyczne o liczbie pasażerów odprawianych na lotniskach w Berlinie i całych Niemczech, opłaty parkingowe, liczba odprawionych pasażerów i lotów na poszczególnych lotniskach (tab.).

SPEDYCJA, TRANSPORT, LOGISTYKA

Chaberek Mirosław: Przywrócić kolei należne jej miejsce w Polsce. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 1 42-44, fot.6,
Z prof. dr. hab. Mirosławem Chaberkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, na tematy problemów transportu kolejowego, rozmawia Elżbieta Haber.

Figura Janusz: Adaptacja za pomocą TQM. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 1 s.54-57, fot.3, rys.4,
Koncepcja oraz wyniki autorskich badań, których przedmiotem było wykorzystanie TQM jako koncepcji kompleksowego zarządzania jakością w procesie adaptacji do warunków jednolitego rynku transportowego UE wśród polskich i niemieckich małych i średnich przedsiębiorstw międzynarodowego transportu drogowego.

Haber Elżbieta: Port lotniczy Kolonia-Bonn. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 1 s.62-65, fot.9, tab.3,
Port lotniczy Kolonia-Bonn jest jednym z największych pracodawców i centrów biznesowo-gospodarczych w rejonie POLnocnej Nadrenii-Westfalii. Na jego terenie zatrudnionych jest 11 tys. osób, które pracują w 160 różnych firmach i urzędach, takich jak linie lotnicze, firmy cateringowe, policja, departament celny, biura podróży, firmy zajmujące się konserwacją i remontem, operatorzy logistyczni. Każde nowe stanowisko w porcie lotniczym Kolonia-Bonn generuje dwa następne w najbliższym regionie, a każde zarobione euro przynajmniej dwa następne euro w dochodzie Północnej Nadrenii-Westfalii.

Jezierski Andrzej: Synergia w logistyce (część II). Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 1 s.58-61, fot.5, tab.1, bibliogr.poz.5.
Spośród bogatego praktyczo-teoretycznego dorobku ekonomii w zakresie idei, koncepcji, praw, teorii, metod i narzędzi postulujących ekonomizację procesów gospodarczych coraz częściej i silniej postrzegany jest kierunek poszukiwania czynników synergicznych, w których upatruje się właściwości zwiększających efektywność ekonomiczną procesów gospodarczych.

Kamiński Tomasz,Mitraszewska Izabella,Nowacki Gabriel: System tachografów cyfrowych. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 1 s.24-27, fot.16, rys.6, tab.1,
Komisja Europejska postanowiła wdrożyć tachograf cyfrowy, nowoczesne technologicznie urządzenie rejestrujące. Koncepcja wykorzystania techniki cyfrowej w transporcie drogowym powstała juz w 1985 roku. Następnie na poziomie wspólnotowym opracowane zostały przepisy zawierające szczegóły techniczne i propozycje rozwiązań organizacyjno-prawnych.

Mendyk Edward: Koleje czeskie. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 1 s.50-53, fot.8,
Koleje czeskie (CD) powstały po rozdzieleniu z dniem 1 stycznia 1993 r. Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej (CSRS) oraz przedsiębiorstwa Czeskolovenskie Statni Drahy (CSD). Koleje CD obsługują terytorium Republiki Czeskiej o powierzchni 78,9 tys. km. kwadratowych oraz 10,3 mln mieszkańców (2003 r.). CD jest spółką akcyjną, podległą w pełni rządowi czeskiemu.

Tarkowski Marcin: Katastrofalny stan polskiej infrastruktury transportowej. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 2 s.68-72, fot.10, tab.1,
Na przestrzeni ostatnich 15 lat stan polskich dróg pogorszył się, zamiast poprawić. Tylko 1 procent polskich dróg spełnia standardy unijne. Połowa z nich powinna zostać natychmiast zamknięta z powodu zagrożenia dla ruchu. Koncepcje i programy budowy autostrad, tak entuzjastycznie przyjmowane przez kolejne rządy, okazały się całkowicie niskuteczne, co widać po tempie prac. O przyczynach takiego stanu rzeczy można by rozprawiać długo lub skwitować, mówiąc, że jest fatalnie. Taki wniosek płynie z oceny funkcjonowania transportu drogowego i kolejowego w latach 1990-2004, dokonanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Tarkowski Marcin: Prywatne firmy kolejowe i ich problemy podatkowe. Spedycja, Transport, Logistka 2006 nr 2 s.48-51, fot.6, rys.1,
Postępująca od kilku lat liberalizacja rynku kolejowego przyzwyczaiła większość uczestników tego rynku do obecności na torach wielu przewoźników - państwowych i prywatnych. Jednak nie wszyscy wiedzą, że poza niezależnymi , prywatnymi przewoźnikami kolejowymi, na terenie Polski funkcjonują także niezależni zarządcy infrastruktury kolejowej, udostępniający swoje szlaki kolejowe w piublicznej ofercie różnym firmom, w tym, co ciekawe, także PKP Cargo.

Trochymiak Beata: Gdzie powstanie morski terminal gazowy. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 2 s.36-37, fot.4,
Jedną z najbardziej bezpiecznych dróg dostaw gazu skroplonego jest transport morski. Ostatnio rozgorzała dyskusja na temat budowy nowego terminalu gazowego w Polsce. Porty, które wymieniono jako najlepsze lokalizacje, zaczęły natychmiastową kampanię marketingową na rzecz nowej inwestycji. Decyzja rządu w sprawie nowego terminalu LNG ma zapaść jesienią tego roku.

Trochymiak Beata: Najwięcej płacą transportowcy. Spedycja, Transport, Logistyka 2006 nr 2 s.46-47, fot.4, tab.1,
Rynek usług transportu drogowego jest jedną z najbardziej obciążonych gałęzi transportowych, jeśli chodzi o koszty administracyjne i informacyjne. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W sumie zidentyfikowano 65 różnego rodzaju opłat i obowiązków ponoszonych przez firmy przewozowe z tytułu wykonywanej działalności. Obliczono, że całkowite koszty poniesione przez przedsiębiorców trudniących się przewozem rzeczy wyniosły do tej pory ponad 225 milionów złotych.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Dera Piotr: Istota stosowania metod benchmarkingowych oraz możliwe do zastosowania w tych metodach wskźniki w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Transpor i Komunikacja 2005 nr 4/2005 s.54-57, fot.2, tab.3, bibliogr.poz.1;lit.15.
Benchmarking w Polsce - metoda poprawiająca efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej poprzez wybór wzorcowego konkurenta, porównanie z nim własnej organizacji i dostosowania do niej analizowanego rozwiązania. Cele i praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w transporcie. Zastosowanie benchmarkingu w firmach komunikacji miejskiej; porównanie stosowanych w ramach przebiegu procesu benchmarkingu. Poszczególne obszary zastosowania benchmarkingu w transporcie: kolejność założeń stategicznych; promocja, lansująca transport zbiorowy, personel przedsiębiorstwa; analiza usług w zakresie rozwoju i stopnia zaspokajania potrzeb klientów; liczba świadczonych usług. Wskaźniki możliwe do zastosowania w procesie benchmarkingu; kryteria: ilościowe, jakościowe, cenowe, socjalne, środowiskowe, ekonomiczno-finansowe. Możliwe do wykorzystania w benchmarkingu wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej zbiorowej(tab.); ekonomiczno-finansowe oraz jakościowe funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej miejskiej(tab.).

Abramek Karol Franciszek,Garczyński Krzysztof: Recykling samochodów w Polsce. Transport i Komunikacja 2005 nr 4/2005 s.70-71, bibliogr.poz.2.
Analiza rynku recyklingowego samochodów w Polsce w aspekcie wymaganych przez UE przepisów prawnych dotyczących recyklingu. Rozwój sieci przedsiębiorstw zajmujących się złomowaniem oraz recyklingiem pojazdów. Omówienie wprowadzonego w 1998 w Polsce przepisu o obowiązku wyrejestrowania i złomowaniu pojazdów w składnicy złomu upoważnionej przez wojewodę. Dyrektywa UE z 2000 roku o organizacji zbiórki oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; różnice w polskich i unijn